Privacy Policy van Gerson Kantoorspecialisten

Privacyverklaring


Privacyreglement Gerson Kantoorspecialisten
Dit is het privacyreglement van Gerson Kantoorspecialisten gevestigd
aan de Marsweg 63 te Zwolle.


Dit is het privacyreglement van de website: https://www.gerson.nl (hierna: "Website") en geeft u als gebruiker van de Website inzicht in de gegevens die Gerson Kantoorspecialisten in dit kader verwerkt, de doeleinden waarvoor we ze verwerken en de wijze waarop ze verwerkt worden.


Gerson Kantoorspecialisten respecteert de privacy van alle gebruikers van de Website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.


Links naar websites van derden
Op de Website zijn links naar websites van derden te vinden, zoals www.quantore.nl. Gebruikers worden na het aanklikken van voornoemde links doorgeleid naar de website van de betreffende derde (hierna: “Derde Websites”). Op het gebruik van dergelijke Derde Websites is het privacyreglement van de desbetreffende derde van toepassing. Gebruiker dient het privacyreglement van deze derde te lezen om inzicht te krijgen in hoe deze partij omgaat met uw persoonsgegevens. Gerson Kantoorspecialisten is niet aansprakelijk voor de informatie die door derden wordt verstrekt, verwerkt, of verzameld tijdens het bezoeken van dergelijke Derde Websites.


Cookies
Teneinde gebruikers van de Website in staat te stellen gebruik te kunnen maken van de volledige functionaliteit van de Website, plaatst Gerson Kantoorspecialisten kleine hoeveelheden informatie (cookies of vergelijkbare technologieën) op de door haar gebruikers gebruikte randapparatuur (zoals een laptop, tablet, telefoon), dan wel leest Gerson Kantoorspecialisten informatie af zoals deze zich bevindt in de browserinstellingen op de randapparatuur van haar gebruikers.


Gerson Kantoorspecialisten maakt gebruik van maakt gebruik van cookies.
 


Functionele cookies
Deze cookies zijn noodzakelijk voor het uitvoeren van de gevraagde dienstverlening dan wel het tonen van de gevraagde website en de bijbehorende functionaliteit. Voorbeelden van
dergelijke cookies zijn cookies die bijhouden welke boeken er in het winkelwagentje zitten,
die een login onthouden en cookies ter herinnering van de taalvoorkeur van de gebruiker
tijdens de browsersessie. Deze cookies worden niet langer bewaard dan de betreffende
browsersessie.


Cookies ter optimalisatie van de gebruikerservaring, de dienstverlening en de kwaliteit
daarvan

Gerson Kantoorspecialisten heeft de voorafgaande toestemming nodig van haar gebruikers
alvorens gebruik te mogen maken van niet-functionele cookies. Een gebruiker geeft diens
toestemming door de daarvoor bestemde keuze aan te klikken.2
Deze cookies worden gebruikt om u als bezoeker van https://www.gerson.nl te kunnen
voorzien van een verbeterde dienstverlening en gebruikerservaring. Deze cookies herinneren
bijvoorbeeld nadat de browsersessie is afgelopen de loginnaam van een betreffende gebruiker
opdat de gebruiker deze bij haar volgende bezoek aan het portaal niet opnieuw hoeft in te
voeren (hiertoe slaan we informatie op zoals uw naam en adres, telefoonnummer en emailadres,
zodat u deze niet bij iedere nieuwe aanvraag hoeft in te vullen).
Gegevens over het gebruik van onze site en de feedback die we krijgen van onze bezoekers
helpen ons om onze site verder te ontwikkelen en te verbeteren.


Deze cookies worden bewaard na afloop van een browsersessie voor een 6 maanden na de
eerste browsersessie, tenzij de gebruiker in die periode weer verschijnt; dan wordt de termijn
steeds met een maand verlengd.


Bij uw eerste bezoek op een van onze websites krijgt u de mogelijkheid om geen gebruik te
maken van cookies. Ook als u eerder heeft aangegeven gebruik te willen maken van cookies,
kunt u deze toestemming op elk moment weer intrekken door middel van [hier aangeven hoe
de hoe gebruiker de mogelijkheid wordt geboden diens toestemming weer in te trekken, zoals
het kunnen uitvinken van de toestemming]. Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen
en het verwijderen van cookies kunt u vinden met behulp van de Help-functie van jouw
browser.


Google Analytics
Gerson Kantoorspecialisten maakt gebruik van Google Analytics cookies teneinde het gebruik
van DE WEBSITE en diensten te kunnen analyseren.: Gerson Kantoorspecialisten heeft een
bewerkersovereenkomst gesloten met Google Analytics.]: Hierbij is ervoor gekozen slechts
een deel van uw IP-adres te registreren en worden gegevens niet gedeeld met andere diensten
van Google Inc.] Google Analytics cookies geven Gerson Kantoorspecialisten informatie over
het gebruik en navigatie binnen/tussen DE WEBSITE en/of diensten. Deze informatie helpt
Gerson Kantoorspecialisten om de indeling van DE WEBSITE en diensten te verbeteren om
deze beter af te stemmen op de behoeftes van haar gebruikers, trends te analyseren en het
traceren van navigatiegedrag. De informatie die met behulp van deze cookies wordt
verzameld, wordt verstrekt aan Google Analytics teneinde deze in staat te stellen het gebruik
dat wordt gemaakt van DE WEBSITE en/of diensten te evalueren en statistische rapporten
daarvan op te stellen. Meer informatie over het gebruik door Google Analytics van de aan
haar verstrekte informatie kan worden gevonden in de Privacy Policy of Google Analytics.


Private Logging:

Indien u toestemming heeft gegeven voor het gebruik van deze cookies, leggen onze servers
de gegevens vast die uw browser verzendt vanaf uw randapparatuur naar de server waarop de
opgevraagde informatie zich bevindt wanneer u DE WEBSITE bezoekt. Hiervan worden
serverlogbestanden bijgehouden. Deze serverlogbestanden bevatten gegevens als uw
webverzoek, IP-adres en informatie over de browser die wordt gebruikt zoals browsertype,
browsertaal en de datum en tijd van uw verzoek (loggegevens). Bij een volgend bezoek aan
DE WEBSITE kunnen wij u herkennen.


Deze informatie wordt gebruikt om website statistieken samen te stellen en om een beeld te
verkrijgen van populaire webpagina’s en welke derde websites naar onze sites linken. We
hebben uitsluitend de intentie om deze gegevens - waaronder uw IP-adres – te gebruiken om
eventuele problemen met onze server te lokaliseren/op te sporen of andere technische
problemen met DE WEBSITE en/of diensten en om misbruik daarvan op te sporen.
Dergelijke cookies worden een maand bewaard na afloop van een eerste browsersessie, tenzij
de gebruiker in die periode weer verschijnt dan wordt de termijn steeds met een maand
verlengd.]


Social media:
Op DE WEBSITE zijn zogenaamde socialmediaknoppen opgenomen van [Facebook,
Google+/Youtube, Instagram, Twitter en LinkedIn]. Met behulp van deze
socialmediaknoppen kun je ervoor kiezen om via je eigen socialmedia-account bij
voornoemde diensten aan te geven dat je geïnteresseerd bent in onze producten en diensten.
Als je op een socialmediaknop klikt, kan door de betreffende socialmediadienst één of
meerdere cookies ter herkenning van jou worden geplaatst. Dit zal vervolgens zichtbaar zijn
voor de bezoekers van je persoonlijke socialmedia-websitepagina’s. Op het gebruik van
dergelijke socialmediawebsites zijn de betreffende voorwaarden van die socialmediadienst
van toepassing. Het privacyreglement van GERSON KANTOORSPECIALISTEN is
uitdrukkelijk niet van toepassing op het gebruik van dergelijke socialmediadiensten. Zie ook
onder het kopje ”Links naar websites van derden”.


Communicatie en nieuwsbrieven
Wanneer u als bezoeker van onze Website een e-mail of andere berichten naar Gerson Kantoorspecialisten
verzendt, zullen we dergelijke berichten gebruiken en bewaren om en zolang nodig
om uw vragen te verwerken/uw verzoeken te beantwoorden (gebruikerscommunicatie).
U kunt u aanmelden voor onze nieuwsbrief om op de hoogte
te blijven van onze aanbiedingen, acties en nieuws. Dan wordt uw e-mailadres en naam
opgeslagen. Wilt u geen nieuwsbrief meer ontvangen? Meld je dan hier af.3


Delen met derden
Gerson Kantoorspecialisten deelt in de volgende gevallen persoonsgegevens met derden:


• Als we dergelijke gegevens aan onze (sub)verwerkers verstrekken teneinde de aan hen
opgedragen (deel van de) dienstverlening uit te voeren. Deze derden mogen de gegevens
alleen verwerken in (sub)opdracht van ons en we vereisen dat deze partijen ermee
instemmen dergelijke gegevens te verwerken volgens onze instructies en in
3 Koppelen met hyperlink.
overeenstemming met dit privacyreglement en andere gewenste maatregelen over
vertrouwelijkheid en beveiliging;
• Als we er te goeder trouw van overtuigd zijn dat het toegankelijk maken, verwerken,
gebruiken, bewaren of openbaar maken van dergelijke gegevens redelijkerwijs
noodzakelijk is om (a) eventuele geldende wet- en regelgeving, wettelijke procedures of
een afdwingbaar verzoek van een officiële instantie na te komen, (b) fraude, technische of
beveiligingsproblemen op te sporen, te voorkomen of anderszins af te handelen en van
oordeel zijn daartoe een gerechtvaardigd belang te hebben, (d) de rechten, eigendom of
veiligheid van Gerson Kantoorspecialisten, zijn gebruikers en het publiek te beschermen tegen
dreigend gevaar voor zover wettelijk toegestaan of vereist, of (e) als we daartoe
uitdrukkelijke toestemming van u hebben verkregen (‘informed consent’);


Beveiliging
Wij waarderen het vertrouwen dat u in ons stelt en wij zullen daarom uiterst zorgvuldig met
uw gegevens omgaan.


Gerson Kantoorspecialisten treft gepaste beveiligingsmaatregelen als bescherming tegen
ongeoorloofde toegang tot of ongeoorloofde aanpassing, openbaarmaking of vernietiging van
gegevens. Hieronder vallen interne controles van ons beleid en beveiligingsmaatregelen met
betrekking tot het verzamelen, opslaan en verwerken van gegevens, alsook fysieke
beveiligingsmaatregelen als bescherming tegen ongeoorloofde toegang tot systemen waarop
we persoonsgegevens bewaren.
Als u bij Gerson Kantoorspecialisten een account aanmaakt bewaren wij uw gegevens op een
secure server. Gerson Kantoorspecialisten beperkt de toegang tot persoonsgegevens tot die
werknemers, contractanten en agenten van Gerson Kantoorspecialisten die deze gegevens
nodig hebben om onze diensten te beheren, te ontwikkelen of te verbeteren. Onze werknemers
en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te
respecteren.
Gerson Kantoorspecialisten verwerkt persoonsgegevens voor de doeleinden waarvoor de
gegevens zijn verzameld en in overstemming met dit privacyreglement. We blijven ons
privacyreglement met betrekking tot het verzamelen, opslaan en verwerken van gegevens
controleren om er zeker van te zijn dat we alleen die persoonsgegevens verzamelen, opslaan
en verwerken die zijn vereist om onze diensten te leveren of te verbeteren of die anderszins
volgens dit beleid zijn toegestaan.


Vragen en klachtbehandeling
Mocht u vragen of een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens door dan
Gerson Kantoorspecialisten kunt u dit kosteloos en eenvoudig kenbaar maken aan Gerson
Kantoorspecialisten op de volgende manieren:
• Via e-mail: info@gerson.nl
• Via telefoon: 038-4655667 (tijdens werkdagen);
• Post: Marsweg 63, 8013 PE Zwolle


Inzage, correctie en verwijdering persoonlijke gegevens en verzet
Gerson Kantoorspecialisten spant zich te goeder trouw in om de gebruikers van haar Website
en andere betrokkenen te voorzien van toegang tot diens persoonsgegevens of anderszins
inzage te verlenen in diens persoonsgegevens, om deze gegevens te corrigeren als deze niet
correct zijn, of om dergelijke gegevens op verzoek te verwijderen, op te vragen of de
verwerking te beperken of zich tegen de verwerking te verzetten, een en ander conform de
wettelijke rechten van die betrokkene(n).


Gerson Kantoorspecialisten zal de verzoeker vragen om zichzelf te identificeren voordat
dergelijke verzoeken worden verwerkt. Gerson Kantoorspecialisten weigert mogelijk dergelijke
verzoeken te verwerken die op onredelijke manier herhaaldelijk of systematisch zijn,
buitensporige technische inspanningen vergen, de privacy van anderen in gevaar brengen, of
die praktisch gezien vrijwel onuitvoerbaar zijn. Gerson Kantoorspecialisten deelt haar
beslissing binnen vier weken na ontvangst van het verzoek schriftelijk aan de betrokkene
mede. Deze termijn kan verlengd worden indien het verzoek complex is of vele verzoeken
tegelijk binnenkomen.


Een weigering of verlenging is met redenen omkleed. Als u het niet eens bent met onze
beslissing, dan kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Gerson
Kantoorspecialisten voert deze service zo spoedig mogelijk uit en – voor zover zij als
verantwoordelijke is aan te merken - op haar kosten, behalve als het uitvoeren van deze
service buitensporige inspanningen vergt, in welk geval zij de conform de alsdan geldende
wet- en regelgeving toegestane vergoeding kan vragen aan de betreffende betrokkene. In de
gevallen dat Gerson Kantoorspecialisten als verwerker in de zin van de toepasselijke
wetgeving ter bescherming persoonsgegevens is aan te merken, is Gerson Kantoorspecialisten
gerechtigd een vergoeding voor de kosten van het bovenstaande in rekening te brengen.


Bewaartermijn
Gerson Kantoorspecialisten bewaart persoonsgegevens als identificeerbaar gegeven zolang
het nodig is voor de doeleinden waarvoor ze verzameld zijn zoals beschreven in deze privacy
policy. Geanonimiseerd kunnen de gegevens eventueel langer bewaard worden door Gerson
Kantoorspecialisten.


Nieuwe ontwikkelingen en wijzigingen Privacy policy
Dit reglement kan van tijd tot tijd worden aangepast, om bijvoorbeeld in lijn te brengen met
de alsdan geldende wet- en regelgeving. Indien deze privacy policy wordt aangepast, zal dit
tijdig worden aangekondigd op de Website.
---//---